Milli Eğitim Bakanlığında 28 ile 50. maddeler kabul edildi !

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümünde yer alan 28 ila 50. maddeleri kabul edildi

Milli Eğitim Bakanlığında 28 ile 50. maddeler kabul edildi !
Milli Eğitim Bakanlığında 28 ile 50. maddeler kabul edildi !

Öğretim üyesi bakan ve milletvekillerinin, kadro şartı aranmaksızın ayrıldıkları üniversiteye; uygun kadro olması halinde ise başka bir yükseköğretim kurumuna atamaları yapılacak 

YÖK Başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek - Başkalarının özgün fikirlerini, eserlerini atıf yapmadan, kendi eseri gibi gösterenler, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak


TBMM Genel Kurulunda, Milli eğitim Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun  Tasarısı'nın ikinci bölümünde yer alan 28 ila 50. maddeleri kabul edildi.


Kabul edilen maddelerle, devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim  elemanları ve memurlarına uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama,  aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla  ücretten kesme, meslekten ve kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden  düzenleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf  meslek yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek.

Düzenleme ile yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim  kurumlarında disiplin amirlerince verilebilecek tüm cezaların kanunla  belirlenmesi sağlanacak. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim  elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma,  kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya  birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu  görevinden çıkarma cezaları olacak.

Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri, Devlet Memurları  Kanunu'ndaki fiillere ilaveten, yetkili makamların bilgi ve belge istemini  mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmediği, maiyetindeki elemanların  yetiştirilmesinde özen göstermediği, destek alınarak yürütülen araştırmalar  sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların  katkılarını belirtmediği takdirde uyarma cezası alacak.

Kınama cezası

 Kınama cezasını gerektiren fiiller şöyle olacak:

Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz  olarak zamanında yerine getirmemek.

Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders  vermek.

Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak,  yırtmak veya tahrif etmek.

Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri  kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser  sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması  gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel  araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş,  pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ve bunların kurumların  herhangi bir yerine asmak, teşhir etmek.

 Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak  veya siyasi parti propagandası yapmak.

Aylıktan kesme cezası

Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller, tasarıda şu  şekilde belirleniyor:

  Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının  organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ  veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona  ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri  vermemek.

Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar  vermek.

Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri  ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin  gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar  olarak sunmak.

Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak  şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda  yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak  sunmak.

Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir  kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Tasarıda, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten  kesme cezasının da koşulları belirleniyor.

Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin  fiilin ağırlık derecesine göre 1 ila 3 yıl durdurulması, vakıf yükseköğretim  kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre 3 ila 6 ay brüt ücretten  kesintiye gidilmesi olarak belirleniyor.

Bu ceza kapsamına giren bazı fiiller şu şekilde sıralanıyor:

Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek  veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal  eyleminde bulunmak.

Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş  arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe  aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel  hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik  araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere  zarar vermek.

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi  düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya  zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma

 Kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya  eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan, kısmen veya tamamen  kendi eseri gibi gösterenler, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak.

Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri, Devlet Memurları  Kanunu'na ilaveten, terör niteliğinde eylemlerde bulunmaları veya bu eylemleri  desteklemeleri, kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye  olmaları, amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya  öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmaları, kamu hizmeti veya  öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve  utanç verici hareketlerde bulunmaları, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddeleri  kullanmaları, satmaları, hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmeleri,  değiştirmeleri veya yok etmeleri halinde kamu görevinden çıkarılacak.

Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim  kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve  memurların suç işlediklerinin iddia edilmesi halinde, buna ilişkin ihbar veya  şikayet başvurusunun somut ve inandırıcı mahiyette bilgi veya belge olmaksızın  yapılması halinde veya suçun işlenmediğinin kısa bir inceleme ile açıkça  görülebildiği diğer hallerde, inceleme yapılmasının ardından ceza soruşturması  başlatılmamasına karar verilebilmesi olanaklı hale getiriliyor.

Yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve  diğer personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, disiplin veya ceza  soruşturmasının herhangi bir aşamasında 3 ay süreyle alınabilecek. Görevden  uzaklaştırmaya, yükseköğretim üst kuruluş başkanları ile devlet yüksek öğretim  kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf üniversitelerinde rektörler yetkili  olacak.

5 yıl boyunca rektör, dekan, başkan olamayacaklar

Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve  dekanların görevden uzaklaştırılması kararı, disiplin amirinin teklifi üzerine  Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından; aylıktan ve ücretten kesme, kademe  ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim  mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezaları ise Yüksek Disiplin Kurulu  kararıyla verilecek.

Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar 3 yıl, kademe  ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar 5 yıl  boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı, meslek  yüksekokulu müdürü, bölüm, ana bilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı  ve daire başkanlığı dengi ve üstü kadrolara atanamayacak.

Öğretim üyesi milletvekilleri

Daha önce öğretim üyesi olarak çalışan veya kendi isteğiyle ayrılan  bakan ve milletvekillerinin, kadro şartı aranmaksızın  ayrıldıkları yükseköğretim  kurumlarına; uygun kadro olması halinde bir başka yükseköğretim kurumuna  atamaları yapılacak. Bu görevde geçirdikleri süreler hesaba katılacak, buna göre  aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanmayla ilgili  hükümler saklı kalacak.

En az ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunları da çıraklık ve  kalfalık eğitimi alabilecek.

10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları  personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik ortaöğretim  okul ve kurumu öğrencilerine, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak.

Tasarının 50. maddesinin kabulünün ardından ara veren TBMM  Başkanvekili Pervin Buldan, bu sürenin bitiminde komisyon ve hükümetin yerinde  olmaması üzerine birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kayank:milliyet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Temmuz Dergisi Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Temmuz Dergisi Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Selçuk Özdağ’ın Youtube’da ki videolarına FETÖ engeli
Selçuk Özdağ’ın Youtube’da ki videolarına FETÖ engeli